Linen Oven Mitt - White

$ 20.00

  • 100% European
    flax


  • No iron needed


  • Eco friendly
    Natural